Period:    Facing:

Period: Period 8 Facing: Zi
Group: East, Element: Fire,
Gua#: 9, Gua: Li

4   3
7

Tien Yi

8   8
3

Fu Wei

6   1
5

Liu Sha

5   2
6

Sheng Qi

3   4
8

1   6
1

Wu Gui

9   7
2

Huo Hai

7   9
4

Yen Nian

2   5
9

Jue Ming